Legioen van Maria Nederland & België
Legio Mariae
 
 


 Deel deze pagina:

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gebeden van de Tessera

De Tessera
De Tessera

Openingsgebeden

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.

V. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit, o Heer, en zij zullen her­schapen worden;
R. En U zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laten wij bidden

God onze Vader, stort de gaven van uw Heilige Geest over de wereld uit. Bij het begin van de verkondiging van het evangelie heeft U de Geest over uw Kerk gezonden; moge ook nu deze Geest werkzaam zijn in de wereld door de harten vaan allen die geloven. Door Christus, onze Heer. Amen.

V. Heer, open mijn lippen.
R. En mijn mond zal uw lof verkondigen.
V. O God, kom mij te hulp;
R. Heer, haast U mij te helpen.

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
R. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen,amen.

Nu volgen vijf tientjes van de Rozenkrans, daarna het gebed:

Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barm­har­tig­heid; ons leven onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze balling­schap, Jezus de gezegende vrucht van uw schoot, o goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

V. Bid voor ons, heilige Moeder Gods;
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laten wij bidden

O God, wiens eniggeboren Zoon door zijn leven, dood en verrijzenis voor ons het voorrecht van de eeuwige zaligheid heeft verdiend, geef, smeken wij U, dat wij, die deze geheimen in de rozenkrans van de heilige Maagd Maria overwegen, mogen navolgen wat zij inhouden en ontvangen wat zij beloven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

V. Aller­heiligste Hart van Jezus,
R. Ontferm U over ons.
V. On­be­vlekt Hart van Maria
R. Bid voor ons
V. Heilige Jozef
R. Bid voor ons
V. Heilige Johannes
R. Bid voor ons
V. Heilige Louis Marie de Montfort
R. Bid voor ons

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Catena Legionis

Antifoon Wie is Zij die daar komt als het rijzend morgenrood, liefelijk als de maan, heerlijk als de zon, geducht als een leger in slagorde geschaard?

V. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer.
R. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.

V. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
R. Wonderbaar is het wat Hij mij deed de Machtige, groot is zijn Naam!

V. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
R. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;

V. Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
R. behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met lege handen.

V. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
R. Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, aan Abraham en zijn geslacht voor altijd.

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
R. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon Wie is zij die daar komt als het rijzend morgenrood, schoon als de maan, stralend als de zon, geducht als een leger in slagorde geschaard?

V. Maria, zonder zonde ontvangen,
R. Bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

Laten wij bidden

Heer Jezus Christus, onze Middelaar bij de Vader, die de aller­heiligste Maagd, uw Moeder, ook als onze Moeder en Middelares bij U hebt willen aanstellen, verleen goedgunstig, dat ieder die tot U komt om uw gunsten te vragen, zich mag verheugen alles door haar te ontvangen. Amen.

Slotgebeden

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Onder uw bescherming nemen onze toevlucht, O heilige Moeder van God; versmaad onze gebeden niet in onze noden maar verlos ons altijd van alle gevaren, O glorierijke en gezegende Maagd.

V. Maria, On­be­vlekt Ontvangen, Middelares van alle genaden
(of aanroeping volgens de titel van het eigen praesidium)
R. Bid voor ons
V. Heiligen Michaël en Gabriël
R. Bid voor ons
V. Alle hemelse machten, Maria’s legioen van Engelen
R. Bid voor ons
V. Heilige Johannes de Doper
R. Bid voor ons
V. Heiligen Petrus en Paulus
R. Bid voor ons

Laten wij bidden

Geef ons o Heer, die onder de standaard van Maria dienen, een zo groot geloof in U en vertrouwen op haar, dat wij de wereld kunnen veroveren. Geef ons een levendig geloof, door liefde bezield, dat ons in staat stelt alles te doen uit een oprechte liefde tot U en altijd U te zien en U te dienen in onze naaste; een geloof, sterk en onwrikbaar als een rots, waarin wij rust en steun vinden temidden van de kruisen, lasten en teleur­stel­lingen van het leven; een moedig geloof dat ons aanspoort zonder aarzelen voor uw glorie en voor het heil van de mensen grote dingen te ondernemen en te volbrengen; een geloof dat de vuurkolom van ons Legioen zal zijn – om ons in gesloten gelederen voorwaarts te leiden – om overal het vuur van de goddelijke liefde te ontsteken - om hen te verlichten die verblijven in duisternis en in de schaduw van de dood – om de lauwen aan te wakkeren – om hen die dood zijn door de zonde, opnieuw tot leven te brengen – een geloof dat onszelf zal geleiden op de weg van de vrede; opdat ons Legioen – na de strijd van dit leven – en zonder het verlies van één enkel lid, verzameld moge worden in het koninkrijk van uw liefde en glorie. Amen.

Mogen de zielen van onze overleden Legionairs en die van alle overleden gelovigen, door Gods barmhachtigheid rusten in vrede. Amen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(8 december 2015)

Download

De gebeden kunnen ook als PDF worden gedownload:

 
© Copyright 2022 • Legioen van Maria Nederland & België     Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose